Yabancı Diller Yüksekokulu

 

ALİTE AKREDİTASYON KOMİSYONU

Kalite Akreditasyon Komisyonu’nun görevleri aşağıdaki gibidir:

(1)  Kalite standartları gereği, yıllık faaliyet planının oluşturmak ve bu doğrultuda yıllık çalışma takvimi yapmak,

(2) Kalite döngüsünün sürekli ve sürdürülebilir olmasını sağlamak adına bütün paydaşların eğitim öğretim süreci ile ilgili görüşlerini dönem öncesi ve dönem sonu olmak üzere anket, görüşme yöntemiyle almak,

(3) Tüm iç paydaşların görüşleri alınarak yönetimin performans değerlendirmesi, öğretim elemanlarının öğretim yöntemleri, ders içerikleri, ders materyalleri ve sınavların değerlendirilmesini yapmak.

(4) Elde edilen verileri değerlendirerek, kalite güvence toplantılarında akademik ve idari personelle paylaşmak ve sonuçlar göz önünde bulundurularak her bir alt çalışma grubu tarafından iyileştirme için gerekli adımların atılmasını sağlamak,

(5)İhtiyaçların belirlenmesiyle başlayan kalite yönetim döngüsünün (PÜKO) etkin bir şekilde uygulanmasını sağlama,

(6)Döngünün son basamağı, yapılan uygulamalarla ilgili resmi ve resmi olmayan dönütlerin, öğrenci başarı notlarının, anket sonuçlarının, gözlem ve bireysel görüşmeleri analiz edip raporlamak,

(7) Kalite döngüsünün gözden geçirme, gelişim ve dönüt boyutunu, uygulamada gerekli değişiklikleri yapma ve gelecekteki eylem planlarına karar vermede birimlere rehberlik etmek,

(8) Kalite döngüsü sürekli olarak kalite birimi tarafından gözlemlenmektedir ve bütün birimlerin bu döngüyü (idari birim, kişisel ve mesleki gelişim, program hazırlama, ölçme ve değerlendirme, materyal geliştirme, sosyal etkinlik) yürütmede sorumlu oldukları eğitim/öğretim programını uygularken ve gerekli değişiklikleri yaparken benimsemesini sağlamak,

(9) Kaliteyi sürdürmek ve geliştirmek için, komisyonların kendi içinde düzenledikleri toplantı kararlarının paylaşılmasını sağlamak adına düzenli olarak toplanarak öneri ve görüş paylaşımında bulunmak,

(10) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Usul ve Esasları, Görevlendirme Yazısı ile Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nde geçen diğer kurallara uymaktır.

 

 

KOMİSYON ÜYELERİ

 

BAŞKAN: Dr. Öğr. Üyesi Harun GÖÇERLER

 

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Neriman NÜZKET ÖZEN     Üye: Yük. Ok. Sekr. Meral TİRYAKİ

Üye: Öğr. Gör. Gülay BİLGAN                          Üye: Öğr. Gör. Hüseyin KURT

Üye: Öğr. Gör. Dr. Semahat AYSU                   Üye: Öğr. Gör. Berrak BEŞİKÇİ

Üye: Öğr. Gör. Huri ÖZAYDIN                         Üye: Öğr. Gör. Nermin INAN

Üye: Öğr. Gör. Dr.Pınar ÇANKAYA                    Üye: Öğr. Gör. Güray KARADUMAN       

Üye: Öğr. Gör. Suzan DENİZ

Üye: Öğr. Gör. Fatma İdin BAKLA